ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΣΤΗ ΣΤΥΛΙΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στυλίδα 18 Απριλίου 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & Αρ.πρωτ. 771

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

--------

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την παραχώρηση χρήσης έναντι ανταλλάγματος της ηλεκτρονικής γεφυρο-

πλάστιγγας κειμένης εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Στυλίδας

Το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας εκθέτει σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2971/2001, του Ν.3153/ 2003 και του Π.Δ.715/1979 ως την πλέον προσιδιάζουσα και αναλόγως εφαρμοζόμενη διαδικασία σύμφωνα και με την υπ΄αριθμ.113/90 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης έναντι ανταλλάγματος της ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας δυναμικότητας 70 τόνων, η οποία φέρει δε και εξωτερικό κερματοδέκτη ζύγισης.

ΟΡΟΣ 1ος

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας κατά νόμο τριμελούς επιτροπής, σύμφωνα με τις γενικά ισχύουσες για αυτή διατάξεις που αφορούν στην απαρτία και τη λήψη αποφάσεων.

ΟΡΟΣ 2ος

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Στυλίδα στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας στις δεκαέξι (16) του μηνός Μαΐου έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30. Σε περίπτωση που δεν εμφανισθεί ενδιαφερόμενος πλειοδότης ή οι προσφορές που υποβληθούν κριθούν ασύμφορες ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στις 23 του μηνός Μαΐου έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και στον ίδιο τόπο, ώρα και υπό τους ίδιους όρους. Έως την ώρα έναρξης της δημοπρασίας όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος σε αυτή θα πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου της συμμετοχής τους, να καταθέσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά αναφέρονται στον όρο 3 της παρούσας διακήρυξης. Μετά την έναρξη της δημοπρασίας και την εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής δε γίνεται δεκτή καμία νέα συμμετοχή.

ΟΡΟΣ 3ος

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

3.1 ΜΟΡΦΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

Κάθε προσφορά θα υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που ονομάζεται ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, με τίτλο «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα περιέχει δύο σφραγισμένους υποφακέλους:

1. Τον υποφάκελο των ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, με τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»

2.Τον υποφάκελο της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Όλοι οι σφραγισμένοι Φάκελοι (3) κάθε Προσφοράς θα πρέπει να φέρουν ετικέτες της μορφής: *………..…. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ.

Ημερομηνία:

Στοιχεία Προσφέροντος: (Ονοματεπώνυμο / Δ/νση / Τηλέφωνο)

* Θα συμπληρωθεί με: Γενική ή Οικονομική ή - Δικαιολογητικά

3.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»

Ο υποφάκελος πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα εξής:

1.Εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό παραχώρησης χρήσης του παρόντος ακινήτου, απευθυνόμενη στο Λιμενικό Ταμείο Φθιωτιδας και ανέκκλητη αναγνωρισμένης Τράπεζας για ποσό ίσο με ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (1.250,00) ευρώ.

Η εγγύηση επιστρέφεται σε αυτούς που αποκλείστηκαν από το διαγωνισμό μετά το τέλος αυτού, σε αυτούς που απέτυχαν στο διαγωνισμό αμέσως μόλις εκδοθεί η απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Λιμενικού Ταμείου για το αποτέλεσμα αυτού με την οποία κατακυρώνεται στον πλειοδότη. Η επιστροφή της εγγύησης σε αυτόν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, γίνεται μετά την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της εγκεκριμένης πράξης παραχώρησης της Λιμενικής Επιτροπής Φθιώτιδας.

2. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου (Τύπου Α΄) όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα

3. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου της κατοικίας ή της έδρας του διαγωνιζομένου που να βεβαιώνει ότι, ο διαγωνιζόμενος δεν κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης και ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος του αίτηση περί κήρυξής του σε πτώχευση.

4. Φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερότητα.

5. Πιστοποιητικό ότι δεν είναι οφειλέτης του Λιμενικού Ταμείου.

6. Αν στο διαγωνισμό λάβει μέρος προσωπική εταιρεία, τα παραπάνω με τα στοιχεία (2), (3), (4) και (5) δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν από κάθε εταίρο. Αν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., από τους κατά νόμους εκπροσώπους αυτών .

7. Τα κατά νόμο έγγραφα νομιμοποίησης γενικής και ειδικής του νόμιμου εκπροσώπου, προκειμένου για Νομικά Πρόσωπα καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού τους.

8. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναγράφεται απαραίτητα α) ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και την κατάσταση του ακινήτου, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και ότι βρήκε το χώρο, της αρεσκείας του και κατάλληλο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται

9. Δήλωση ορισμού αξιόχρεου εγγυητή και ενυπόγραφη αποδοχή από αυτόν, ο οποίος θα ευθύνεται ως πρωτοφειλέτης έναντι του Λιμενικού Ταμείου για την ακριβή και προσήκουσα εκπλήρωση των όρων της παραχώρησης.

3.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αποτελείται υποχρεωτικά από το προσφερόμενο μηνιαίο αντάλλαγμα χρήσης, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των ΧΙΛΙΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (1.250,00) ευρώ για κάθε μήνα, ήτοι δεκαπέντε χιλιάδες(15.000,00) ευρώ ετησίως. Η οικονομική προσφορά θα είναι ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ (επί ποινή ακυρότητας). Το αντάλλαγμα χρήσης θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως.

Η προσφορά που περιλαμβάνει το γενικό φάκελο και τους υποφακέλους καθώς και όλα τα έγγραφα και στοιχεία που συντάσσονται από τον διαγωνιζόμενο θα είναι ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ (επί ποινή ακυρότητας).

ΟΡΟΣ 4ος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η τριμελής επιτροπή, που θα συγκροτηθεί για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών καθώς και για το χειρισμό των θεμάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού.

4.1 ΑΡΙΘΜΗΣΗ, ΣΦΡΑΓΙΣΗ

Εντός της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλουν σφραγισμένους και διακριτούς μεταξύ τους, υποφακέλους Δικαιολογητικών και Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Οι Φάκελοι δικαιολογητικών και Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να υποβληθούν σε ένα (1) πρωτότυπο. Κάθε Φάκελος θα έχει συνεχή και ενιαία αρίθμηση για όλα τα έγγραφα.

4.2 ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η διαδικασία θα ακολουθήσει τα εξής στάδια:

4.2.1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές στο χρόνο που ορίζει η παρούσα. Η υποβολή θα γίνεται από τον διαγωνιζόμενο. Θα γίνουν επίσης δεκτές προσφορές που θα παραδοθούν - με ευθύνη του αποστολέα - μέσω εταιρείας courier ή συστημένη επιστολή, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί και θα έχουν παραληφθεί, από την επιτροπή διαγωνισμού, εντός της ως άνω προθεσμίας. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού κηρύσσει τη λήξη κατάθεσης των προσφορών και παραλαμβάνει τις προσφορές των διαγωνιζομένων καταγράφοντας την επωνυμία τους στο Πρακτικό του διαγωνισμού, με τη σειρά παράδοσης τους.

Προσφορές που τυχόν υποβληθούν μετά την ορισμένη ημέρα και ώρα, δεν θα

γίνουν δεκτές.

4.2.2. Αμέσως μετά, η Επιτροπή Διαγωνισμού διενεργεί σε Δημόσια Συνεδρίαση την αποσφράγιση των ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, με τη σειρά καταγραφής τους στο Πρακτικό του διαγωνισμού και ελέγχει την ύπαρξη των δύο σφραγισμένων υποφακέλων με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Εάν μέσα στο ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ δεν υπάρχουν και οι δύο υποφάκελοι, τότε η προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή και επιστρέφεται, ως απαράδεκτη, χωρίς δικαίωμα ένστασης.

4.2.3.Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο Φάκελος με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ελέγχεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής του διαγωνισμού, η ύπαρξη όλων των προβλεπομένων, από την παρούσα, στοιχείων και εγγράφων, τα οποία και μονογράφονται.

4.2.4. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, στη συνέχεια, σε κλειστή συνεδρίαση προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων.

4.2.5. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, το οποίο αναρτάται στο κατάστημα του Λιμενικού Ταμείου με απόδειξη και με το οποίο κοινοποιεί τα αποτελέσματα στους διαγωνιζομένους και τους γνωστοποιεί ότι θα συνεχίσει με την αποσφράγιση των υποφακέλων με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σε Δημόσια Συνεδρίαση.

4.2.6. Σε περίπτωση αποκλεισμού κάποιου από τους διαγωνιζομένους κι εφόσον έχει εκδικασθεί, τυχόν ένσταση ή εφόσον δηλώσει ο ενδιαφερόμενος ότι δεν προτίθεται να υποβάλλει ένσταση, επιστρέφονται σε αυτόν σφραγισμένοι οι υποφάκελοι της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, επί αποδείξει, μαζί με την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

4.2.7. Στη συνέχεια, η επιτροπή διενεργεί σε δημόσια συνεδρίαση την αποσφράγιση

των υποφακέλων με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εκείνων των διαγωνιζομένων που είχαν όλα τα απαιτούμενα, σύμφωνα με την προκήρυξη, έγγραφα στον υποφάκελο των ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ. Κατά την αποσφράγιση μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής του διαγωνισμού όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν στους φακέλους.

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος της επιτροπής κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

4.2.8. Σε περίπτωση που ο υποφάκελος της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» είναι ελλιπής και δεν έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από τη διαγωνιστική διαδικασία.

4.2.9. Η επιτροπή, στη συνέχεια, σε κλειστές συνεδριάσεις, προβαίνει στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων για τις Οικονομικές προσφορές, συντάσσει πρακτικό και κοινοποιεί τα αποτελέσματα και τον τελικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων με ανάρτηση επί αποδείξει στο κατάστημα του Λιμενικού Ταμείου.

4.2.10. Σε περίπτωση αποκλεισμού κάποιου από τους διαγωνιζομένους, κι εφόσον έχει εκδικασθεί, τυχόν ένσταση, επιστρέφονται σε αυτόν επί αποδείξει, η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

4.3 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις κατά των αποφάσεων της επιτροπής, που λαμβάνονται σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού, δικαιούνται να υποβάλλουν οι συμμετέχοντες εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών, από τη δημοσίευση αυτών. Οι ενστάσεις θα κατατίθενται , στο Λιμενικό Ταμείο κατά τις εργάσιμες μέρες και μεταξύ των ωρών (08:30π.μ-14.00μ.μ.). Επί των ενστάσεων, αποφαίνεται οριστικά η Λιμενική Επιτροπή Φθιώτιδας.

4.4 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής με όλα τα στοιχεία, υποβάλλεται στο αρμόδιο όργανο του Λιμενικού Ταμείου, που είναι η Λιμενική Επιτροπή, για κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του Διαγωνισμού. Το αρμόδιο όργανο του Λιμενικού Ταμείου έχει δικαίωμα μετά από αιτιολογημένη απόφασή του, να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, αν ήθελε κρίνει ασύμφορο τούτο ή να αποφασίσει με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του υπέρ της κατακυρώσεως ή όχι στον τελευταίο πλειοδότη ή και να ακυρώνει τον διενεργηθέντα διαγωνισμό χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης σε αυτούς που πήραν μέρος στο διαγωνισμό, ή να επαναλάβει αυτόν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

ΟΡΟΣ 5ος

1. Η προσφορά που περιλαμβάνει το γενικό φάκελο και τους υποφακέλους καθώς και όλα τα έγγραφα και στοιχεία που συντάσσονται από τον διαγωνιζόμενο θα είναι ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ (επί ποινή ακυρότητας).

2. Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται, ολογράφως και αριθμητικώς, το προσφερόμενο αντάλλαγμα για τη χρήση του ακινήτου, του οποίου η ελάχιστη τιμή υποχρεωτικά ορίζεται στο ποσό των ΧΙΛΙΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (1.250,00) ευρώ.

Το ποσό του προσφερόμενου ανταλλάγματος θα είναι, επίσης, δακτυλογραφημένο (επί ποινή ακυρότητας).

3. Η προσφορά παραδίδεται στην αρμόδια επιτροπή, που συνεδριάζει δημόσια την ημέρα και ώρα που ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης

4. Η παράδοση της προσφοράς, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, αφού προσκομίσει σχετικό πληρεξούσιο, κατά το νόμο ή απλή περί αντιπροσώπευσης επιστολή του αντιπροσωπευόμενου, θεωρημένη νόμιμα για την γνησιότητα της υπογραφής, προκειμένου δε για νομικά πρόσωπα, με το νόμιμο εκπρόσωπό τους ή με αντιπρόσωπο αυτού ορισμένο με σχετικό πληρεξούσιο, εφόσον τούτο καταστατικά επιτρέπεται, ο οποίος θα προσκομίζει τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσης.

5. Προσφορά που υπεβλήθη εκπρόθεσμα ή είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως ή υπό αίρεση, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και δεν επιτρέπεται η συμπλήρωσή της μετά την κατάθεσή της.

6. Καθένας που συμμετέχει στο Διαγωνισμό, δεσμεύεται με την προσφορά του για ενενήντα (90) ημέρες από την διεξαγωγή του.

7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

8. Οι χωρίς εγγύηση ή χωρίς προσήκουσα εγγύηση προσφορές, απορρίπτονται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού ως απαράδεκτες.

ΟΡΟΣ 6ος

– ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο πλειοδότης καλείται με έγγραφο του Λιμενικού Ταμείου μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την επίδοση της σχετικής ειδοποίησης να προσέλθει στα Γραφεία του Λιμενικού Ταμείου για την παραλαβή της έγκρισης παραχώρησης αφού φέρει και τα σχετικά έγγραφα για την νομιμοποίησή του. Σε περίπτωση που δεν έλθει μέσα στην παραπάνω προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος από το Λιμενικό Ταμείο, οπότε εκτός της οφειλομένης αποζημίωσης στο Λιμενικό Ταμείο (άρθρο 44 παρ. 3 Π.Δ. 715/79) καταπίπτει για λόγους ποινής υπέρ του Λιμενικού Ταμείου με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του, κάθε εγγύηση που κατατέθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΟΡΟΣ 7ος

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της παραχώρησης:

α) Πριν παραδοθεί η έγκριση της πράξης παραχώρησης, ο πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να φέρει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζας ή Γραμμάτιο Εγγυοδοτικής Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αορίστου χρόνου, με ποσό ίσο με τα ετήσια ανταλλάγματα που αντιστοιχούν σε έξι μήνες παραχώρησης ήτοι έξι (6) φορές το προσφερόμενο μηνιαίο αντάλλαγμα).

β) Η εγγύηση αυτή θα παραμείνει στη διάθεση του Λιμενικού Ταμείου άτοκη για όλη τη διάρκεια της παραχώρησης του ακινήτου και μέχρι τέλους αυτής και θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο. Η Εγγυητική Επιστολή επιστρέφεται μετά την λήξη της παραχώρησης και την παράδοση του ακινήτου η και αφού έχουν τακτοποιηθεί όλες οι υποχρεώσεις του πλειοδότη προς το Λιμενικό Ταμείο σύμφωνα με την παρούσα, το νόμο και τους όρους της παραχώρησης

γ) Εφόσον κατά τη διάρκεια της παραχώρησης η εγγύηση μειωθεί λόγω επιβολής προστίμου ή άλλου λόγου που προβλέπεται από τη διακήρυξη, τη σύμβαση ή το νόμο, αυτός που κατέθεσε την εγγύηση είναι υποχρεωμένος να προβεί στη συμπλήρωση αυτής μέχρι του αρχικού ποσού μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της ειδοποίησής του από την αρμόδια υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου.

δ) Εφόσον κατά τη διάρκεια της παραχώρησης η εγγύηση καταπέσει υπέρ του Λιμενικού Ταμείου ή μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο χωρίς αυτός που την κατέθεσε να ανανεώσει ή αντικαταστήσει αυτή, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί έκπτωσης της παρούσας διακήρυξης πλέον των δικαιωμάτων της καταγγελίας.

ε) Το ποσό της εγγυητικής επιστολής (όλο ή μέρος του κατά την κρίση του αρμόδιου οργάνου του Λιμενικού Ταμείου) θα καταπίπτει λόγω ποινής υπέρ του Λιμενικού Ταμείου, εκτός δε των λοιπών στην παρούσα προβλεπόμενων περιπτώσεων έκπτωσης του πλειοδότη και ανεξάρτητα από αυτό, σε περίπτωση παράβασης από αυτόν οποιουδήποτε όρου της παρούσας, των όρων της εγκεκριμένης πράξης παραχώρησης και των εγγράφων στα οποία αυτή αναφέρεται, καθώς και των σχετικών διατάξεων, διατηρείται επιπλέον κάθε δικαίωμα του Λιμενικού Ταμείου για αποζημίωση, για κάθε θετική ή από θετική ζημιά από έστω και μία παράβαση των άνω εκ μέρους του πλειοδότη.

ΟΡΟΣ 8ος

1) Υφίσταται σύνδεσης με Δ.Ε.Η. και ύδρευση-αποχέτευση, η συντήρηση των οποίων βαρύνουν τον πλειοδότη. Ο πλειοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκδώσει τις απαιτούμενες από οποιαδήποτε αρχή άδειες λειτουργίας όπου απαιτείται. Το Λιμενικό Ταμείο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν μη χορήγηση οποιαδήποτε άδειας.

3) Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω όρων, ο πλειοδότης εκτός από οποιαδήποτε άλλη κύρωση που προβλέπεται από την διακήρυξη αυτή θα καταβάλλει ποινική ρήτρα ίση με το ήμισυ του ετησίου ανταλλάγματος.

4) Ο εξοπλισμός της ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας του λιμένα Στυλίδας με τα απαραίτητα για τη λειτουργία της βαρύνουν τον πλειοδότη. Ότι χρειασθεί για την λειτουργία της γεφυροπλάστιγγας θα βαρύνει τον πλειοδότη και θα πρέπει να εγκριθεί από το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας. Επιτρέπονται βελτιώσεις, κατόπιν συνεννοήσεως με το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας.

5) Το Λιμενικό Ταμείο ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν απαιτούμενες άδειες τήρησης Υγειονομικών, Αστυνομικών, Δημοτικών, Λιμενικών, Τελωνιακών διατάξεων

6) Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για τυχόν αποκατάσταση ζημιών από ενδεχόμενες βελτιώσεις στο παραχωρούμενο ακίνητο και στον γύρω από αυτόν χώρο βαρύνει τον πλειοδότη.

7) Η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και νερού βαρύνει τον πλειοδότη.

8) Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης είναι τριετής και αρχίζει από τη στιγμή που θα παραδοθεί το ακίνητο στον πλειοδότη. Η παράδοση της εγκεκριμένης πράξης παραχώρησης στον πλειοδότη θα αποτελεί και πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής του ακινήτου προς χρήση. Με την παράδοση της εγκεκριμένης πράξης παραχώρησης στον πλειοδότη θα πρέπει να καταβληθεί και το πρώτο μηνιαίο αντάλλαγμα.

9) Το αντάλλαγμα χρήσης πλέον του χαρτοσήμου θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο εκάστου μηνός στον λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος στην Λαμία και θα γίνεται απόδοση κράτησης από τον πλειοδότη υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. με την υποχρέωση καταβολής του πρώτου ανταλλάγματος χρήσης με την κοινοποίηση στον πλειοδότη της εγκεκριμένης πράξης παραχώρησης του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας.

10) Από της κατακύρωσης και μετά ο πλειοδότης δεν δικαιούται σε μείωση του μηνιαίου ανταλλάγματος χρήσης που προσέφερε, καθόσον το μηνιαίο αυτό αντάλλαγμα δεν υπόκειται σε μείωση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία ως και απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών, παραιτουμένου ρητώς του πλειοδότη από οποιοδήποτε δικαίωμα απορρέει από το άρθρο 388 Α.Κ. ή άλλη σχετική διάταξη.

11) Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το μηνιαίο αντάλλαγμα χρήσης εμπρόθεσμα 1-2 συνεχείς μήνες καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της παραχώρησης

12) Το Λιμενικό Ταμείο δεν ευθύνεται για τυχόν θέσπιση απαγόρευσης ή περιορισμού του χώρου για λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας ή πολεμικών γεγονότων ή για οποιουσδήποτε άλλους λόγους και δεν έχει δικαίωμα ο πλειοδότης να προβάλλει οποιαδήποτε αξίωση κατά του Λιμενικού Ταμείου από αυτό το λόγο.

13) Κατά τη διάρκεια της παραχώρησης το Λιμενικό Ταμείο δεν είναι υποχρεωμένο να προβεί σε καμία επισκευή ή επιδιόρθωση ή αλλοίωση του χώρου έστω και αναγκαία ή επωφελή, ούτε στη συμπλήρωση οποιασδήποτε έλλειψης.

14) Το Λιμενικό Ταμείο έχει δικαίωμα οποτεδήποτε να προβαίνει με όργανά του ή ειδικά πρόσωπα στην επιθεώρηση του χώρου για τη διαπίστωση της κατάστασης αυτού και της τήρησης ή όχι των όρων της παρούσας διακήρυξης και της παραχώρησης.

15) Ο πλειοδότης δεν έχει δικαίωμα να κάνει προσθήκες ή κατασκευές ή γενικά εκτέλεση έργων στο ακίνητο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του Λιμενικού Ταμείου, αλλά υποχρεούται εις την με επιμέλεια φροντίδα και συντήρησή του. Κάθε τέτοια κατασκευή ή κατεδαφίζεται από το Λιμενικό Ταμείο ή παραμένει σε όφελος του ακινήτου χωρίς ο πλειοδότης να έχει αξίωση για αποζημίωση, ούτε απαλλάσσεται από τις ευθύνες και συνέπειες από την παράβαση που έκανε.

16) Ο πλειοδότης υποχρεούται στην τήρηση των όρων υγιεινής και καθαριότητας, να

διατηρεί συνεχώς καθαρό όλο το χώρο με δικά του έξοδα και ευθύνεται για τις πέρα της συνήθους φθορές ή ζημιές που θα προκληθούν από τον ίδιο ή τρίτους, στον χώρο γενικά και στον εξοπλισμό του (π.χ. τοίχους, πάγκους κ.λπ.). Σε περίπτωση που θα διαπιστωθούν φθορές ή ζημιές θα καλείται ο πλειοδότης μέσα σε τακτή προθεσμία με δικές του δαπάνες να αποκαταστήσει αυτές. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη και αρνηθεί ο πλειοδότης, οι επισκευές μπορούν να γίνουν από το Λιμενικό Ταμείο, η δαπάνη τους όμως θα βαρύνουν τον πλειοδότη. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης του πλειοδότη, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με το 1/5 του ετησίου ανταλλάγματος κάθε φορά, χωρίς να αποκλείεται σε σοβαρή παράβαση, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του Λιμενικού Ταμείου και η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του Λιμενικού Ταμείου.

17) Το πρόστιμο της ανωτέρας παραγράφου 16 επιβάλλεται με απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής ύστερα από εισήγηση του προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, κατά της οποίας ο πλειοδότης δηλώνει από τώρα και στο εξής ότι αναγνωρίζει αυτή υποχρεωτική γι αυτόν κι αμέσως εκτελεστή. Στην περίπτωση δε που το πρόστιμο δεν κατατεθεί εντός της ταχθείσης προθεσμίας, τότε αυτό εκπίπτει από την εγγυητική επιστολή την οποία είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει χωρίς αναβολή υπό την επιφύλαξη των κυρώσεων που προβλέπονται υπό την παρούσα.

18) Ρητά απαγορεύεται η χρήση χώρου έκτασης μεγαλύτερης από την παραχωρούμενη όπως αυτή φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αυθαίρετη χρήση χώρου μεγαλύτερου του παραχωρηθέντος, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2971/2001, η οποία παραπέμπει στις διατάξεις περί προστασίας δημοσίων κτημάτων.

ΟΡΟΣ 9ος

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

1) Μετά τη λήξη της παραχώρησης, το Λιμενικό Ταμείο μπορεί να επαναπαραχωρήσει με νέα απόφασή του μέχρι τρία (3) έτη την παραχώρηση κατόπιν αιτήσεως του πλειοδότη εφόσον τούτο επιτρέπεται κατά το χρονικό σημείο λήψης της απόφασης λαμβάνοντας τη σχετική έγκριση αυτής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

2) Σιωπηρά παράταση της παραχώρησης δεν χωρεί.

3) Το Λιμενικό Ταμείο διατηρεί απόλυτο και απεριόριστο το δικαίωμα του ελέγχου της κατάστασης του χώρου και της εφαρμογής των κάθε φύσεως λιμενικών και αστυνομικών διατάξεων, νόμων ή κανονισμών.

4) Απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης του ακινήτου σε τρίτο (υπεκμίσθωση)

ΟΡΟΣ 10ος

ΠΥΡΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ο πλειοδότης – ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει με δικά του έξοδα το χώρο εναντίον κινδύνου από οποιαδήποτε αιτία, πυρός, κεραυνού, σεισμών, βομβιστικών ενεργειών κ.λπ. σε όλη τη διάρκεια της παραχώρησης. Ο πλειοδότης είναι υποχρεωμένος όπως το συμβόλαιο πυρασφάλισης που θα είναι τουλάχιστον για ένα έτος το παραδώσει στο Λιμενικό Ταμείο με την υπογραφή της σύμβασης μαζί με τις αποδείξεις πληρωμής των ασφαλίστρων. Σε περίπτωση που ο πλειοδότης δεν ασφαλίσει ή ανανεώσει εμπρόθεσμα τη σύμβαση πυρασφάλισης, συμφωνείται ότι: η παράλειψη αυτή του πλειοδότη αποτελεί λόγο κήρυξής του έκπτωτου αφού προηγουμένως ειδοποιηθεί για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του προ 10 ημερών. Εκτός τούτου το Λιμενικό Ταμείο δικαιούται να προβεί το ίδιο στην πυρασφάλιση χωρίς να ειδοποιήσει τον πλειοδότη και να επιδιώξει την είσπραξη των ασφαλίστρων και κάθε δαπάνης από τον πλειοδότη. Σε περίπτωση φωτιάς ή άλλου ατυχήματος ή άλλης αιτίας που προβλέπονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ο πλειοδότης υποχρεούται να ενεργήσει τις απαιτούμενες διατυπώσεις για την βεβαίωση και αναγνώριση της οφειλόμενης αποζημίωσης από την Ασφαλιστική Εταιρεία εντός των νομίμων προθεσμιών που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις του Α. Κ. Ο πλειοδότης – ανάδοχος υποχρεούται εφόσον εισπράξει την οποιαδήποτε αποζημίωση από την Ασφαλιστική Εταιρεία να προβεί άμεσα στην επισκευή της ζημιάς ώστε κατά την παράδοση οποιαδήποτε κατασκευή να είναι σε άριστη κατάσταση.

ΟΡΟΣ 11ος

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

1) Κατά τη λήξη ή οπωσδήποτε λύση της παραχώρησης ή την τυχόν κήρυξη του πλειοδότη έκπτωτου, αυτός είναι υποχρεωμένος να προβεί στην άμεση παράδοση του ακινήτου με πρωτόκολλο στην καλή κατάσταση που το παρέλαβε.

2) Σε περίπτωση που ο χρήστης του ακινήτου δεν παρευρεθεί στην παράδοσή του κ.λπ. ή αρνηθεί να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο, η παραλαβή γίνεται μονομερώς από την Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου από Επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής Φθιώτιδας και ο υπερήμερος χρήστης υπόκειται σε αποβολή κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2971/2001 οι οποίες παραπέμπουν στις διατάξεις για την προστασία των Δημοσίων Κτημάτων

3) Ο πλειοδότης εάν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη ή λύση της παραχώρησης ή κήρυξής του εκπτώτου δεν παραδώσει το ακίνητο, υπόκειται ανεξαρτήτως των λοιπών προβλεπόμενων κυρώσεων και που θα επιβάλλονται κατά την κρίση της Λιμενικής Επιτροπής Φθιώτιδας, αθροιστικώς ή όχι για κάθε ημέρα κράτησής του εκτός της υποχρέωσης καταβολής του μηνιαίου τιμήματος και στην πληρωμή στο Λιμενικό Ταμείο σαν συμφωνημένης ποινικής ρήτρας ποσού ίσου με το πενταπλάσιο του ενός διακοσιοστού (1/200) του ετησίου ανταλλάγματος και ακόμη σε άμεση αποβολή του. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του Λιμενικού Ταμείου μετά από εισήγηση του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, την οποία ο πλειοδότης δέχεται από το εξής σαν υποχρεωτική και ανέκκλητο και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Λιμενικού Ταμείου επιφυλασσόμενου και για κάθε άλλο δικαίωμά του.

4) Κατά την απόδοση του παραχωρούμενου χώρου μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της παραχώρησης, ο παραχωρησιούχος οφείλει να προσκομίσει εξοφλημένους όλους τους λογαριασμούς από τυχόν παροχές του παραχωρούμενου χώρου, γενικότερα δε να έχει εξοφλήσει όλες τις βεβαιωμένες οικονομικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από την λειτουργία του καταστήματος και αφορούν το παραχωρούμενο ακίνητο.

5) Ο παραχωρησιούχος μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της παραχώρησης, θα δικαιούται να αποκομίσει τα μη ενσωματωθέντα στον παραχωρούμενο χώρο πράγματα (όπως ενδεικτικά σύστημα ασφάλειας, τηλεοράσεις, ψυγεία, τραπεζοκαθίσματα κ.λ.) τα οποία ήθελε τοποθετήσει σε αυτό κατά τη διάρκεια της παραχώρησης, υποχρεούμενος ταυτόχρονα να αποκαταστήσει με δαπάνες του τις φθορές οι οποίες τυχόν προκληθούν στο χώρο από την αφαίρεση των ως άνω εγκαταστάσεων και μηχανημάτων. Ό,τι δεν συναποκομίσει ο παραχωρησιούχος (και κάθε έλκων εξ αυτού δικαίωμα) θα παραμείνει σε όφελος του παραχωρούμενου χώρου χωρίς να γεννάται καμία αξίωση του παραχωρησιούχου από την αιτία αυτή και χωρίς υποχρέωση του Λιμενικού Ταμείου να αποζημιώσει αυτόν.

6) Όλες οι πραγματοποιούμενες εργασίες και ενσωματωμένα υλικά στον παραχωρούμενο χώρο - όπως ενδεικτικά βελτιώσεις, προσθήκες, τροποποιήσεις, δάπεδα, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, πίνακες, διακόπτες, πρίζες, πρόσθετες καλωδιώσεις, πλακάκια, είδη υγιεινής, υδραυλικές κ.λ.π. μόνιμες εγκαταστάσεις - όπως προσδιορίζονται παραπάνω ή όσες πραγματοποιηθούν στο μέλλον από τον παραχωρησιούχο θα παραμείνουν επ’ ωφελεία του παραχωρούμενου χώρου μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της παραχώρησης, μη δικαιούμενος ο παραχωρησιούχος να ζητήσει για αυτές αποζημίωση από το Λιμενικό Ταμείο, παραιτούμενος ρητώς και ανεκκλήτως δια της συμμετοχής του στον διαγωνισμό παραχώρησης από οποιαδήποτε απαίτησή του σχετιζόμενη με τον παρόντα όρο.

7) Σε κάθε περίπτωση παρέκκλισης των όρων του παρόντος, το Λιμενικό Ταμείο διά αποφάσεως της Λιμενικής επιτροπής μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την έκπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης προκειμένου να παραλάβει το παραχωρούμενο ακίνητο ελεύθερο οικονομικών υποχρεώσεων και σε άριστη κατά την κρίση του κατάσταση.

ΟΡΟΣ 12ος

1) Κάθε οφειλή του πλειοδότη από την παρούσα εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Λιμενικού Ταμείου ή κάθε άλλη νόμιμη διαδικασία. Τίτλο εκτελεστό βεβαίωσης και είσπραξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Λιμενικού Ταμείου, κάθε οφειλής του πλειοδότη αποτελεί η εγκεκριμένη πράξη με τους όρους παραχώρησης και η απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Λιμενικού Ταμείου.

2) Κάθε οφειλή που καθυστερεί ο πλειοδότης προς το Λιμενικό Ταμείο, βαρύνεται με τόκους υπερημερίας που καθορίζονται κάθε φορά για τα χρέη του στο Λιμενικό Ταμείο.

3) Ρητά δηλώνεται ότι στην παρούσα παραχώρηση δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 22 του Ν.2971/2001

4) Ο πλειοδότης δεν απαλλάσσεται από της πληρωμής του ανταλλάγματος εάν δεν έκανε χρήση αυτού χωρίς υπαιτιότητα του Λιμενικού Ταμείου.

ΟΡΟΣ 13ος

1) Ο πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να παίρνει τα ενδεικνυόμενα και επιβαλλόμενα από τις περιστάσεις μέτρα, για την αποφυγή ζημιών ή ατυχημάτων σε τρίτους μέσα στον παραχωρούμενο χώρο, έχει δε ποινική ή αστική ευθύνη από την μη τήρηση αυτού κατάλληλου για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Λιμένος και την απρόσκοπτη λειτουργία και εκμετάλλευσή τους, προς εξασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης των διερχομένων.

2) Η από μέρους του Λιμενικού Ταμείου σιωπηρή αποδοχή παράβασης ή καταστρατήγησης κάποιας διάταξης της παρούσας δεν λογίζεται σαν έγκριση ή παραίτηση δικαιώματος ή τροποποίηση της παρούσας, ούτε παρέχει κάποιο δικαίωμα στον πλειοδότη.

3) Το Λιμενικό Ταμείο δεν ευθύνεται απέναντι στον πλειοδότη για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ακίνητο και της οποίας έλαβε πλήρη γνώση και αποδεικνύεται με την συμμετοχή του και μόνο στη δημοπρασία, ούτε υποχρεούται στην επιστροφή ή μείωση του ανταλλάγματος ούτε στη λύση της παραχώρησης.

4) Ο πλειοδότης υποχρεούται στην καταβολή των εξόδων δημοσίευσης της παρούσας μέχρι και τρεις φορές εφόσον ο Διαγωνισμός επαναληφθεί, νομίμων κρατήσεων, τελών χαρτοσήμου.

Είναι υποχρεωμένος στην καταβολή των κατά νόμο τελών, φόρων, δικαιωμάτων εισφορών ή κρατήσεων που βαρύνουν το παραχωρούμενο ακίνητο ή και αυτών που επιβάλλονται για την χρήση και λόγω χρήσης του ακινήτου αυτού. Επίσης είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις ισχύουσες αστυνομικές και λιμενικές διατάξεις ή διαταγές άλλων συναρμόδιων Αρχών.

ΟΡΟΣ 14ος

Ο πλειοδότης οφείλει κατά την παραλαβή της εγκεκριμένης πράξης παραχώρησης χρήσης να παραδώσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, απευθυνόμενη στο Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας, για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα πληρωμή του ανταλλάγματος, ίση με 6 μηνιαία ανταλλάγματα χρήσης, όπως αυτό θα καθοριστεί από το διαγωνισμό. Η εγγυητική επιστολή, ανέκκλητη και πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση, θα εκπίπτει στην περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής δεύτερου ανταλλάγματος, ως συμφωνημένη ποινική ρήτρα για τη μη προσήκουσα πληρωμή του ανταλλάγματος, χωρίς να θίγονται τα λοιπά δικαιώματα του Λιμενικού Ταμείου από την εγκεκριμένη πράξη παραχώρησης και το νόμο, θα επιστραφεί δε στον παραχωρησιούχο μετά τη λήξη της παραχώρησης και την αποχώρησή του από το ακίνητο, αφού έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι της παραχώρησης. Το εκάστοτε καταβαλλόμενο αντάλλαγμα θα αναπροσαρμόζεται αυξητικά ετησίως σύμφωνα με τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή. Κατά το αυτό ποσοστό θα αυξάνεται και η εγγυητική επιστολή προσήκουσας εκπλήρωσης της υποχρέωσης καταβολής του ανταλλάγματος, ώστε να ισούται πάντοτε με έξι (6) καταβαλλόμενα μηνιαία ανταλλάγματα. Επίσης ο πλειοδότης είναι υποχρεωμένος το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα να αποδίδει την κράτηση υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. που αντιστοιχεί στο μηνιαίο αντάλλαγμα, όπως και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση υπέρ τρίτων.

ΟΡΟΣ 15ος

Το παραχωρούμενο ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί για την εκμετάλλευση της γεφυροπλάστιγγας και μόνο, αφού προηγουμένως εκδοθούν όλες οι κατά νόμο προβλεπόμενες άδειες.

ΟΡΟΣ 16ος

Ο παραχωρησιούχος δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ολικά ή μερικά το δικαίωμά του σε άλλον ή να συνάψει οποιαδήποτε σχέση γι αυτό με ή χωρίς αντάλλαγμα που να αφορά την έκταση που παραχωρήθηκε ή τις εγκαταστάσεις και γενικά τα έργα πάνω σ’ αυτή.

 

 

Ο Πρόεδρος

του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας

 

 

Σύρμος Ιωάννης

 
Αρχική » Ανακοινωσεις » ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΣΤΗ ΣΤΥΛΙΔΑ