ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στυλίδα 23 Μαϊου 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & Αρ.πρωτ. 1027

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

--------

Ταχ.Δ/νση: Στυλίδα 35300

Πληροφορίες: κ.Πρόεδρος

Tηλέφωνo: 22380-22360

TELEFAX: 22380-22181

e-mail: limstyl@otenet.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η-

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας μετά από απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής, προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση εργασιών του έργου «Επισκευή κρηπιδώματος λιμένα Στυλίδας».

Οι απαιτούμενες εργασίες σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθ/δας, είναι οι κάτωθι: Θα γίνει αποκατάσταση των προβλημάτων ανωδομής και θεμελιώσεως των λιμενικών εγκαταστάσεων στο λιμάνι Στυλιδας. Τα προβλήματα έχουν καταγραφεί από καταδυτικό συγκρότημα πρόσφατα και σχετικές φωτογραφίες και βίντεο μπορούν να δοθούν αν ζητηθούν. Τα προβλήματα στη Στυλίδα αφορούν την ανωδομή και τη θεμελίωση του λιμένα.

Αναλυτικά: Στο σημείο Γ σπάσιμο γωνίας ανωδομής. Στο σημείο Β υπάρχει ανοικτή σπηλαίωση 0,4μ. πλάτους, 1,2μ. ύψους και 1,8μ. βάθους στον 1ο τεχνικό ογκόλιθο (ΤΟ). Στο ΒΓ στο 5ο μέτρο υπάρχει άνοιγμα αρμών 0,35μ. πλάτους, 1,9μ. ύψους και 3μ. βάθους στον 2ο ΤΟ. Στο ΒΓ στο 7ο μέτρο υπάρχει άνοιγμα αρμών 0,15μ. πλάτους, 1μ. ύψους και 1,8μ.. βάθους στον 1ο ΤΟ. Στο ΓΔ στο 5ο μέτρο υπάρχει άνοιγμα αρμών 3,8μ. πλάτους, 0,2μ. ύψους και 6μ. βάθους. Στο 17ο μέτρο στον τελευταίο ΤΟ υπάρχει σπηλαίωση 0,2μ. πλάτους και 1,2μ. βάθους και ο μεσαίος ΤΟ έχει τοποθετηθεί 0,4μ. με 0,5μ. εκτός της καθέτου. Στο 40ο μέτρο στον 1ο ΤΟ υπάρχει άνοιγμα 0,1μ. πλάτους και βάθους (μικρή ζημιά). Στο 80ο μέτρο, στην ένωση των ΤΟ στη μέση, υπάρχει άνοιγμα 0,1μ. πλάτους και βάθος όσο ο ΤΟ. Στο 90ο μέτρο υπάρχει άνοιγμα αρμών 0,15μ. πλάτους και στους 3 ΤΟ κατακόρυφα. Στο 108ο μέτρο στον 1ο και στο 2ο ΤΟ υπάρχει άνοιγμα 0,15μ. Γενικότερα παρατηρούνται ανισότητες μεταξύ των τεχνικών ογκολίθων. Στο ΕΖ στο 28ο μέτρο υπάρχει σπηλαίωση στο τελευταίο ΤΟ 0,45μ. ύψους, 0,9μ. πλάτους και 0,9μ. βάθους. Στο 30ο μέτρο υπάρχει σπηλαίωση στον τελευταίο ΤΟ 0,9μ. πλάτους, 0,45μ. ύψους και 0,9μ. βάθους. Στο 34ο μέτρο υπάρχει σπηλαίωση 0,5μ. πλάτους, 0,5μ. ύψους και 2μ. βάθους. Στο 68ο μέτρο υπάρχει σπηλαίωση 0,4μ. πλάτους, 0,3μ. ύψους και 1,5μ. βάθους ανάμεσα στον 1ο και στον 2ο ΤΟ. Στο 79ο μέτρο υπάρχει σπηλαίωση 0,2μ. πλάτους, 0,4μ. ύψους και 1,5μ. βάθους.

Λύση προβλημάτων: Θα γίνει καθαίρεση και ανακατασκευή της ανωδομής στο σημείο Γ. Με την χρήση Καταδυτικού συγκροτήματος θα γίνουν οι επισκευές σπηλαιώσεων. Όπου υπάρχει η δυνατότητα θα πληρωθούν οι αρμοί με έγχυτο ύφαλο, επί τόπου, σκυρόδεμα. Διάφορες μικροκακοτεχνίες στις «περασιές» των ΤΟ δεν προκαλούν στατικά προβλήματα και αγνοούνται. Συμπέρασμα: Το βασικότερο πρόβλημα είναι η θεμελίωση του κρηπιδώματος. Οι υπάρχουσες σπηλαιώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν περαιτέρω διάρρηξη της ανωδομής και πρέπει να αποκατασταθούν, το ταχύτερο δυνατό». Θα προηγηθεί καθαρισμός των επιφανειών και στη συνέχεια σκυροδέτηση από σκυρόδεμα C 16/20. Τέλος θα γίνει κάθε εργασία η οποία θα προκύψει και θα κριθεί αναγκαία από την Υπηρεσία κατασκευής του έργου. Όλα τα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας και θα εγκρίνονται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθ/δας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 € με ΦΠΑ και είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2015.

Περισσότερες πληροφορίες για τις απαιτούμενες εργασίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν από τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Φθ/δας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου Φθ/δας και στο γραφείο του Προέδρου τις προσφορές τους.

Προσφορές δικαιούνται να προσκομίσουν: Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 και ανώτερη τάξη (άρθρο 59 Ν.4278/2014) ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας ΛΙΜΕΝΙΚΑ, καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα που έχουν δικαίωμα συμμετοχής κατηγορίας ΛΙΜΕΝΙΚΑ (αντίστοιχη βεβαίωση θα προσκομισθεί με την προσφορά).


Ο Πρόεδρος

του Λιμενικού Ταμείου Φθ/δας

Σύρμος Ιωάννης

 
Αρχική » Ανακοινωσεις » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ