ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στυλίδα 9 Ιουνίου 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & Αρ.πρωτ. 1178

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

--------

Ταχ.Δ/νση: Στυλίδα 35300

Πληροφορίες: Πρόεδρος Λ.Τ.Φ

Tηλέφωνo: 22380-22360

TELEFAX: 22380-22181

e-mail: limstyl@otenet.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Λ.Τ.Φ. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ISPS ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 725/2004, με κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ανά εργατοώρα (ωριαία αποζημίωση ανεξαρτήτως ημέρας και ώρας) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

 

Το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας, έχοντας υπόψη

1. Τον Ν.2932/2001 όπως τροποποιημένος ισχύει με το Ν.3429/2005.

2. Τον Ν.3622/2007 για την ενίσχυση της ασφαλείας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 12 του Ν.4150/2013 και ισχύει

3. Το Ν.2518/1997(ΦΕΚ164 Α) «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας».

4. Τον Ν.3863/2010 (ΦΕΚ115 Α) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις».

5. N.1876/1991 «Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας και κλπ διατάξεις».

6. Το Π.Δ. 56/2004 (ΦΕΚ 47Α 11-2-2004). «Κύρωση των τροποποιήσεων της

Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στην Θάλασσα».

7. Τον διεθνή κώδικα ISPS για την ασφάλεια πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων.

8. Τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΚ 725/2004

9. Υ.Α. 4434.1/02/08 (ΦΕΚ Β-1877 12-09-2008) περί αδειοδότησης των εταιρειών παροχής υπηρεσιών ασφαλείας από τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σε λιμενικές Εγκαταστάσεις.

10. Την υπ’ αριθμό 79/2016 απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής Φθ/δας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι προτίθεται να προβεί στην συλλογή σφραγισμένων προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ανά εργατοώρα (ωριαία αποζημίωση ανεξαρτήτως ημέρας και ώρας) για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση των εργασιών φύλαξης των λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένα Στυλίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ασφαλείας ISPS, σε ιδιωτική εταιρεία φύλαξη, προϋπολογισμού εβδομήντα τριών χιλιάδων ευρώ (73.000,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (διατιθέμενη πίστωση για το έτος 2016 το ποσό των 30.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ και για το έτος 2017 το ποσό των 43.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ), για ένα (1) έτος και με δυνατότητα εκ μέρους του Λ.Τ.Φθιώτιδας αυτοδίκαιης παράτασης της σύμβασης έως και ένα (1) έτος με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ύστερα από απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής Φθιώτιδας και ανάλογα με τις ανάγκες του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας, για την εφαρμογή του σχεδίου ασφαλείας του λιμένα Στυλίδας (ΣΑΛΕ).

Άρθρο 1ο

Δικαίωμα κατάθεσης προσφοράς

Προσφορά μπορεί να καταθέσει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων που διαθέτει όλα τα δικαιολογητικά, ατομικά ή με νόμιμο εκπρόσωπό τους, είτε να την αποστείλουν ταχυδρομικά στο Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορέα που θα απευθύνεται στο Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας (Στυλίδα με Τ.Κ.35300), μέχρι τη 15:00 ώρα της 24ης Ιουνίου 2016.

Άρθρο 2ο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι επιθυμούντες να καταθέσουν προσφορά, οφείλουν να διαθέτουν και να υποβάλλουν τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά ή/και προσόντα:

1. Άδεια του Ν.2518/1997 τόσο της Εταιρείας όσο και του προσωπικού φύλαξης που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες των Λιμενικών Εγκαταστάσεων του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας, όπως ισχύει (κατάθεση θεωρημένων αντιγράφων)

2. Προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στην φύλαξη πιστοποιημένης κατά ISPS Λιμενικής Εγκατάστασης τόσο της Εταιρείας όσο και του προσωπικού φύλαξης (απόδειξη προϋπηρεσίας με την κατάθεση βεβαίωσης του αντιστοίχου φορέα της Λιμενικής Εγκατάστασης)

3. Επαγγελματική εμπειρία του άρθρου 3 της ΥΑ 4434.1/02/08 (ΦΕΚ Β 1877/12-09-2008) για το σύνολο του προσωπικού που θα εργασθεί στη λιμενική εγκατάσταση (κατάθεση επικυρωμένων αδειών φύλακα του Ν.2518/1997 και των αντίστοιχων πιστοποιητικών εκπαίδευσης)

4. Ασφαλιστικές καλύψεις του άρθρου 4 της ΥΑ 4434.1/02/08 (ΦΕΚ Β΄ 1877/12-09-2008) (υποβολή επικυρωμένων αντιγράφων συμβολαίων ασφαλιστικών καλύψεων).

5. Καταστατικό θεωρημένο από το πρωτοδικείο στο οποίο να αναφέρεται η δυνατότητα άσκησης παροχής υπηρεσιών ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης

(κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου).

6. Το προσωπικό που θα ασχοληθεί με τη φύλαξη της Λιμενικής Εγκατάστασης θα πρέπει να είναι μόνιμο (κατάθεση επικυρωμένων αντιγράφων συμβάσεων αορίστου χρόνου). Θα πρέπει να προσκομισθεί ονομαστική κατάσταση του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας στη λιμενική εγκατάσταση θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας και συνοδευόμενη με φωτοαντίγραφα των ατομικών αδειών εργασίας τους σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.2518/1997.

7. Βασική γνώση της Αγγλικής γλώσσας για όλους τους εργαζομένους που θα απασχοληθούν στο λιμένα Στυλίδας, διότι για την διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων είναι προϋπόθεση η ικανότητα επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα, καθόσον τον λιμένα προσεγγίζουν πλοία εκτός Ελλάδας.

8. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α`75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία :

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης

ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους,

- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο κακούργημα.

- δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους.

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.

- αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης και η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. Επίσης η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της υπηρεσίας και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

- Παραιτείται δε από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού και συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης.

Άρθρο 3ο

Αντικείμενο των εργασιών-χρόνος έναρξης

Αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης είναι η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας περιοδικά για τον έλεγχο πρόσβασης, ερευνώνασφαλείας, περιπολιών, φύλαξης και αναφορά συμβάντων στον ΥΑΛΕ ή όποιο εκπρόσωπο του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας ή ορίζεται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του Λ.Τ.Φθιώτιδας καθώς και στο εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κώδικα ISPS και του εγκεκριμένου Σχεδίου Ασφαλείας της Λιμενικής Εγκατάστασης Στυλίδας (ΣΑΛΕ) και των εκάστοτε οδηγιών. Η κατά τα ανωτέρω φύλαξη θα πρέπει να πραγματοποιείται από ένστολο προσωπικό όταν υπάρχει πλοίο που υπόκειται στις απαιτήσεις του κώδικα ISPS, σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κώδικα ISPS (ΣΑΛΕ). Το Λ.Τ.Φθιώτιδας, διατηρεί το δικαίωμα για αύξηση των εργατοωρών για περίοδο ή περιόδους αναλόγως των αναγκών και μέχρι ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των στην προηγούμενη παράγραφο ωρών. Το ποσοστό των αυξήσεων των εργατοωρών μπορεί να αφορά μέρος ή ολόκληρο το μήνα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το κατά τα ανωτέρω προσωπικό του ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Λ.Τ.Φ. και τις σχετικές οδηγίες. Το προσωπικό της αναδόχου Εταιρείας θα φέρει στολή με τα διακριτικά και τα σήματα της Εταιρείας καθώς και το διατιθέμενο από αυτή ατομικό εξοπλισμό ασφαλείας για την άσκηση της φύλαξης, όπως φακό, σφυρίχτρα κλπ. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για το διατιθέμενο ένστολο προσωπικό, για την διενέργεια των παραπάνω ελέγχων είναι η ικανότητα επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 4ο

Φάκελος προσφοράς- Προσφερόμενη τιμή

Η προσφερόμενη τιμή από την κάθε συμμετέχουσα στο διαγωνισμό εταιρεία θα καθορισθεί με βάση την ωριαία αποζημίωση ανά πρόσωπο ανεξαρτήτως ημέρας και ώρας, αποζημίωση στην οποία θα περιλαμβάνεται ο εκάστοτε ισχύον ΦΠΑ. Η ισχύς των εν λόγω προσφορών θα είναι 60 ημερών. Οι προσφορές θα υποβάλλονται απαραίτητα μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο. Εντός του φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται : α)Κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στον οποίο θα εσωκλείονται τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής. Β)Κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σε ένα (1) πρωτότυπο με τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς εγγράφως και αριθμητικά. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 3)Κλειστός υποφάκελος με τα κάτωθι στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 68 του Ν.3863/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 του Ν.4144/2013:

 Τον αριθμό των εργαζομένων

 Τις μέρες και τις ώρες εργασίας

 Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι

 Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων

 Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε ξεχωριστό φάκελο τα ως άνω στοιχεία. Στην προσφορά τους να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών, του εργολαβικού κέρδους και των τυχών νόμιμων κρατήσεων. Επιπροσθέτως οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά τους αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται της προσφοράς συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα προσθήκες. Η προσφορά θα απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή την προσφορά κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού.

Άρθρο 5ο

Διάρκεια Σύμβασης-ανάθεση

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ενός (1) έτους με δυνατότητα εκ μέρους του Λ.Τ.φθιώτιδας παράτασης της σύμβασης έως ενός (1) έτους ακόμη με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ύστερα από απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής Φθιώτιδας, την σύμφωνη γνώμη του αναδόχου και ανάλογα με τις ανάγκες του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας, ώστε να εφαρμοσθεί το σχέδιο ασφαλείας του λιμένα Στυλίδας (ΣΑΛΕ).

Στην επιχείρηση η οποία θα δώσει την χαμηλότερη τιμή και έχει όλα τα δικαιολογητικά, ανακοινώνεται η ανάθεση της υπηρεσία ασφάλειας και πρέπει να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης εντός πέντε (5) ημερών, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπέρ του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής (προσφερόμενης) συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. 24%. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει για την υπογραφή σύμβασης ο πρώτος μειοδότης, θα κληθεί για την υπογραφή αυτής ο δεύτερος μειοδότης κ.ο.κ.

Η προσφορά της επιχείρησης πρέπει είναι σύμφωνα με την οικία Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει συνάψει Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση, έχει δικαίωμα κατάθεσης προσφοράς χαμηλότερη της οικίας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Η προσφορά αυτή όμως δεν μπορεί να είναι κατώτερη των προβλεπόμενων από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. (Με την Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση εργασίας οι αποδοχές και οι συνθήκες εργασίας είναι δυνατόν να αποκλείουν από αυτές της αντίστοιχης κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας).

Προϋπόθεση για την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη της υπηρεσίας ασφαλείας στις λιμενικές εγκαταστάσεις από τον ανάδοχο, είναι η προηγούμενη λήψη αδείας από την Λιμενική Αρχή Στυλίδας με βάση τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης 4434.1/02/08 (ΦΕΚ Β 1877/12-09-2008).

Άρθρο 6ο

Παροχές Λ.Τ.Φθιώτιδας

Το Λ.Τ.Φθιώτιδας είναι υποχρεωμένο να παρέχει δωρεάν στον ανάδοχο τους απαιτούμενους στεγασμένους χώρους για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων της Λιμενικής Εγκατάστασης (φυλάκια) που θα υποδειχθούν από τον Υπεύθυνο ασφαλείας της Λιμενικής Εγκατάστασης (Υ.Α.Λ.Ε.) και τον Πρόεδρο του Λ.Τ. Φθιώτιδας, το απαιτούμενο ηλεκτρικό ρεύμα, Περιορισμένο αποθηκευτικό χώρο για τη φύλαξη των μέσων και των υλικών του αναδόχου που θα χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Ο τελικός καθορισμός ων χώρων αυτών θα γίνει με απόφαση του Λιμενικού Ταμείου Φθ/δας.

Άρθρο 10ο

Υγιεινή & Ασφάλεια Προσωπικού-ασφαλιστικές καλύψεις-υποχρεώσεις αναδόχου

Ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών έχει υποχρέωση να εφαρμόζει τις κείμενες διατάξεις που αφορούν στον καθορισμό των προδιαγραφών ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων κατά την εργασία (Ν.1568/1985 Φ.Ε.Κ.177Α, Π.Δ.396/1994 Φ.Ε.Κ. 220Α, 17/1996 Φ.Ε.Κ. 11Α, 305/1996 Φ.Ε.Κ. 212Α, 159/1999 Φ.Ε.Κ. 157Α κ.λ.π.). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό που θα απασχολεί στο έργο, στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς ασφαλίσεως του, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή η καταβολή των νομίμων αποδοχών στο απασχολούμενο προσωπικό για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης, οι οποίες σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικία (κλαδική) συλλογική σύμβαση εργασίας, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ.» (Εγκύκλιος του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας – Σώμα επιθεώρησης Εργασίας με αριθμό 30440/08-05-2006 σχετική με τις συμβάσεις του δημοσίου με εταιρίες Security και συνεργεία καθαριότητος, καθώς και τη συμπληρωματικής της με Αρ.Πρωτ. 31262/16/11/2006). Στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει συνάψει ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση με τους εργαζομένους δεν επιτρέπεται να περιέχει όρους εργασίας δυσμενέστερους για τους εργαζόμενους από τους όρους εργασίας των εθνικών γενικών συλλογικών συμβάσεων. Οι ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας υπερισχύουν από τις αντίστοιχες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις χωρίς περιορισμούς. (Ν.1876/1990). Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του Λ.Τ.Φθιώτιδας για κάθε ατύχημα ή ζημιά σε πρόσωπα ή πράγματα που τυχόν θα συμβούν από πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους. Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του Λ.Τ.Φθιώτιδας για κάθε ατύχημα ή ζημιά σε πρόσωπα ή πράγματα που τυχόν θα συμβούν κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών φύλαξης (ασφαλιστικές καλύψεις) με ευθύνη του προσωπικού του αναδόχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό που θα απασχολεί στο έργο, στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς ασφαλίσεως του, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων του σε τρίτους, υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει τις εφαρμογές σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το Λ.Τ.Φ., υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, καθώς και να διαθέτει την ομάδα έργου σε

εκπαιδευτικά σεμινάρια, Γυμνάσια ή/και Ασκήσεις Ασφαλείας που θα διοργανώνει το Λ.Τ.Φθιώτιδας.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Λ.Τ.Φθιώτιδας, εκτός της αμοιβής του την οποία μπορεί να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του.

Παράλληλα, ο Ανάδοχος υποχρεούται, επί ποινή απόρριψης, να δηλώσει στη προσφορά του ότι, σε περίπτωση που η επόμενη διαγωνιστική διαδικασία καθυστερήσει να ολοκληρωθεί, θα συνεχίσει, λόγω της ιδιομορφίας του έργου και της αδυναμίας του Λ.Τ.φθιώτιδας να εξυπηρετήσει υπόχρεα στα μέτρα ασφαλείας του Κώδικα ISPS πλοία χωρίς την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας (Κανονισμός (ΕΚ) 725/2004, Ν.3622/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 12 του Ν.4150/2013 και ισχύει) να παρέχει τις συμβληθείσες υπηρεσίας φύλαξης και μέχρι την υπογραφή νέας σύμβασης, με το ίδιο κόστος ανά ανθρωποώρα, χωρίς καμιά προσαύξηση. Αν ο χρόνος που θα μεσολαβήσει ξεπεράσει το ενδεχόμενο ετήσιας παράτασης, τότε ο Ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα της διαπραγμάτευσης με το Λ.Τ.Φθιώτιδας την τεκμηριωμένη με αποδεικτικά στοιχεία μεταβολής του συμβληθέντος κόστους ανά ανθρωποώρα.

Άρθρο 11ο

Παραλαβή εκτελεσθεισών εργασιών-πληρωμή -κυρώσεις

Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την επιτροπή παραλαβής των εργασιών του Λ.Τ.Φθ/δας, η οποία και θα υπογράφει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική, οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εκτελεσθεισών υπηρεσιών από το Λ.Τ.Φθιώτιδας, μετά την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου και σε κάθε περίπτωση μετά τη θεώρηση του εντάλματος πληρωμής από την Υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται κατά ημερολογιακό μήνα και εντός 15 ημερών από το τέλος του κάθε μήνα. Στοιχείο για τη πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα είναι η προσκόμιση στην υπηρεσία του Λ.Τ.Φθ/δας: α)Τιμολόγιου ή Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, β) Αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, γ)Αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, ως και λοιπά δικαιολογητικά σύμφωνα με την κείμενη ισχύουσα νομοθεσία. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.

Αν ο ανάδοχος διακόψει ξαφνικά και χωρίς συναίνεση του Λ.Τ.Φθιώτιδας την παροχή των υπηρεσιών του, πριν την ημερομηνία λήξης του χρόνου σύμβασης, υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας, ποσού ίσου με το διπλάσιο του υπολειπόμενου μέχρι την λήξη της σύμβασης χρηματικού ποσού που θα ελάμβανε. Σε τέτοια περίπτωση, το Λ.Τ.Φ. θα έχει το δικαίωμα να προσλάβει ελευθέρα άλλον ανάδοχο με ελεύθερη τιμή και να αξιώσει από τον έκπτωτο ανάδοχο την καταβολή της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς τιμής, παράλληλα με την αξίωση του για κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ αυτού.

Ο Πρόεδρος

του Λιμενικού Ταμείου Φθ/δας

Σύρμος Ιωάννης

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης

Ονομασία Τράπεζας ......................……............ Κατάστημα.......…...............................

Ημερομηνία έκδοσης ..................................

Προς Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Στυλίδα

Τ.Κ. : 35300

ΕΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ …................... ΕΥΡΩ ............…..……........

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως καιδιζήσεως υπέρ

(σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας)

της Εταιρείας ...................... Δ/νση.. .....………………........................................

ή (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) των Εταιρειών :

1. ………………………….. Δ/νση

………………………………………………………………………..

2. ………………………….. Δ/νση

………………………………………………………………………..

3. ………………………….. Δ/νση

………………………………………………………………………..

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξηςκαι μέχρι του ποσού των ………………………….. ευρώ, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης…………..................... που αφορά με αντικείμενο την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης των Χώρων της Λιμενικής Εγκατάστασης Λιμένος Στυλίδας, συνολικής αξίας ……………........ ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας

αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιούμαι (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ) υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

 
Αρχική » Ανακοινωσεις » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ