ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στυλίδα 27 Ιουνίου 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & Αρ.πρωτ. 1275

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

--------

Ταχ.Δ/νση: Στυλίδα 35300

Πληροφορίες: κ.Πρόεδρος

Tηλέφωνo: 22380-22360

TELEFAX: 22380-22181

e-mail: limstyl@otenet.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η-

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας μετά από απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής, προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση εργασιών του έργου «Επισκευή κρηπιδώματος λιμένα Αγίου Κωνσταντίνου».

Οι απαιτούμενες εργασίες σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθ/δας, είναι οι κάτωθι: Θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης των προβλημάτων των λιμενικών εγκαταστάσεων στο λιμάνι Αγίου Κωνσταντίνου. Τα προβλήματα έχουν καταγραφεί από καταδυτικό συγκρότημα πρόσφατα και σχετικές φωτογραφίες και βίντεο μπορούν να δοθούν αν ζητηθούν.

Ανάλυση προβλημάτων: Στο ΒΓ και στο 48ο μέτρο υπάρχει ογκόλιθος στα 3,5μ. από την προβλήτα σε βάθος 7μ. Από το 48ο μέτρο έως το 52ο μέτρο υπάρχει υποσκαφή βάθους 1μμ. Και 0,4 μ. ύψος. Στο ΑΓ στο 70ο μέτρο υπάρχει διαμπερές άνοιγμα 0,5μ.

Λύση προβλημάτων: Με χρήση καταδυτικού συγκροτήματος θα γίνει επισκευή της σπηλαίωσης. Κατόπιν θα γίνει επισκευή του διαμπερούς ανοίγματος με έγχυση σκυροδέματος. Ο ογκόλιθος ποδός αν εμποδίζει θα ανασυρθεί Τυχόν διαρρήξεις της ανωδομής θα αποκατασταθούν. Τέλος θα γίνει κάθε εργασία η οποία θα προκύψει και θα κριθεί αναγκαία από την Υπηρεσία κατασκευής του έργου. Όλα τα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας και θα εγκρίνονται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθ/δας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 € με ΦΠΑ και είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2015.

Περισσότερες πληροφορίες για τις απαιτούμενες εργασίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν από τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Φθ/δας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου Φθ/δας και στο γραφείο του Προέδρου τις προσφορές τους.

Προσφορές δικαιούνται να προσκομίσουν: Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 και ανώτερη τάξη (άρθρο 59 Ν.4278/2014) ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας ΛΙΜΕΝΙΚΑ, καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα που έχουν δικαίωμα συμμετοχής κατηγορίας ΛΙΜΕΝΙΚΑ (αντίστοιχη βεβαίωση θα προσκομισθεί με την προσφορά).

Ο Πρόεδρος

του Λιμενικού Ταμείου Φθ/δας

Σύρμος Ιωάννης

 
Αρχική » Ανακοινωσεις » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ