ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στυλίδα 29 Σεπτεμβρίου 2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & Αρ.πρωτ. 1734

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

--------

Ταχ.Δ/νση: Στυλίδα 35300

Πληροφορίες: ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

Tηλέφωνo: 22380-22360

TELEFAX: 22380-22181

e-mail:limstyl@otenet.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια

Α)τόνερ για τους εκτυπωτές των γραφείων του, ως εξής:

Είδος εκτυπωτή

τεμάχια

LEXMARK E360dn

4

OKI MB451

2

Β)γραφίτη για το φωτοτυπικό του μηχάνημα

Είδος φωτοτυπικού

τεμάχια

KONIKA MINOLTA bizhub 222

2

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι τα αυθεντικά και θα παραδοθούν στην έδρα του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας (Στυλίδα Φθιώτιδας), χωρίς καμία επιβάρυνση του Λιμενικού Ταμείου με μεταφορικά.

Το διατιθέμενο ποσό ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων (700,00) ευρώ άνευ ΦΠΑ.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την οικονομική προσφορά σας σφραγισμένη μέχρι τις 9/10/2017 στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας (35300 Στυλίδα).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α)απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικές εταιρείες (ΟΑ & ΕΕ) τους διαχειριστές και για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Δ.Σ.

Β)φορολογική ενημερότητα

Γ)ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016.

Δ)εφόσον πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

 

Ο Πρόεδρος

του Λιμενικού Ταμείου Φθ/δας

 

Ιωάννης Σύρμος

 

 
Αρχική » Ανακοινωσεις » ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ